Популяризиране на подхода ВОМР и график за предстоящи мероприятия

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, уведомява всички граждани и заинтересовани страни за предстояща информационна кампания, във връзка с популяризирането на подхода ВОМР и процеса на разработване на новата Стратегия по проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за … Continued

Сключен договор за разработване на Стратегия за ВОМР

В началото на 2022 г., Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група – Нова Загора“ кандидатства с проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ – Нова Загора“ по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено … Continued

Обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие по подхода ВОМР на МИГ – Нова Загора

На 11 май 2016 г. от 10 часа в клуба на дейците на културата се проведе обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие ( ВОМР) на Местна инициативна група – Нова Загора. Подготовката … Continued

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 11.05.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора, ще се проведе обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез … Continued

ПОКАНА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Местна инициативна група – Нова Загора”                Управителният съвет на „Местна инициативна група – Нова Загора”, на основание чл. 26 … Continued

Обществено обсъждане в гр. Нова Загора

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 12.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора, ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвяне на Стратегия за местно развитие, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета … Continued