П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 05.08.2022 г.  в офиса на Сдружението от 17:00 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Вземане на решение … Continued

П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 08.07.2022 г.  в офиса на Сдружението от 16:30 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Одобрение доклада на … Continued

П О К А Н А

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ Управителния съвет реши да бъде свикано Общо събрание на 01.07.2022 г. от 16:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет със следния … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 16.06.2022 г. от 17:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Вземане на решение за … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 31.05.2022 г. от 16:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Обсъждане на постъпили проектни … Continued

Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2022 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Сдружение „Местна инициативна група – Нова … Continued