П О К А Н А

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 11.05.2021 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при … Continued

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане относно увеличение на бюджета и разпределението му по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Предвид одобреното от Правителството на Република България единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и осигуряването на допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие, се предвижда осигуряване на допълнително финансиране за изпълнение … Continued

П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 26.03.2021 г.  в офиса на Сдружението от 17:30 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Обсъждане на постъпили … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 17.02.2021 г. от 17.00 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Одобрение доклада на КППП … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 21.01.2021 г. от 17:00 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Одобрение на обява за … Continued

П О К А Н А

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 27.01.2021 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 10.12.2020 г. от 17.00 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Одобрение доклада на КППП … Continued