Проведе се обществено обсъждане на проект на Стратегия за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ на Местна инициативна група – Нова Загора за периода 2023 – 2027 г.

На 14.09.2023 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Нова Загора се проведе обществено обсъждане на проект на Стратегия за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ на Местна инициативна група – Нова Загора за … Continued

СНЦ „МИГ-Нова Загора“ обявява прием по процедура с два крайни срока №BG06RDNP001-19.778 за подбор на проектни предложения по мярка 7.2.

На 24.07.2023 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 -19.778 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от Стратегия за … Continued

Проведоха се срещи със заинтересовани лица за популяризиране на подхода ВОМР и разработване на Стратегия за ВОМР.

Една от основните дейности за изпълнението на проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ Нова Загора“ по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на ПРР 2014 – 2020 г. е … Continued

СНЦ „МИГ-Нова Загора“ обявява прием  по процедура с два крайни срока №BG06RDNP001 -19.583 за подбор на проектни предложения по мярка 4.1.

На 10.07.2023 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 -19.583 „МИГ – Нова Загора“, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ … Continued

На 04.05.2023г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет се състоя обществено обсъждане по повод промяна на споразумение № РД 50-151/21.10.2016 г. на стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Нова Загора“

На 04.05.2023 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет се състоя обществено обсъждане по повод промяна на споразумение №РД 50-151/21.10.2016 г. на стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Нова Загора“. На срещата присъстваха г-жа Галя Захариева – Председател … Continued

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 05.05.2023 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при … Continued

Сключен договор за разработване на Стратегия за ВОМР

В началото на 2022 г., Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група – Нова Загора“ кандидатства с проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ – Нова Загора“ по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено … Continued