ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 02.10.2023 г. от 16:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Членовете на Сдружението могат … Continued

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 21.09.2023 г. от 16:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Членовете на Сдружението могат … Continued

Проведе се обществено обсъждане на проект на Стратегия за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ на Местна инициативна група – Нова Загора за периода 2023 – 2027 г.

На 14.09.2023 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Нова Загора се проведе обществено обсъждане на проект на Стратегия за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ на Местна инициативна група – Нова Загора за … Continued

Обществено обсъждане на Стратегия за прилагане на подхода ВОМР

Във връзка с изпълнението на Договор № РД50-94/24.03.2023 г. по проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ Нова Загора“, финансиран по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за … Continued