СНЦ „МИГ – Нова Загора“ обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.440 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

На 22.04.2021 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира втори прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от … Continued

П О К А Н А

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 11.05.2021 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при … Continued

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане относно увеличение на бюджета и разпределението му по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Предвид одобреното от Правителството на Република България единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и осигуряването на допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие, се предвижда осигуряване на допълнително финансиране за изпълнение … Continued