Съобщение за провеждане на обществено обсъждане относно увеличение на бюджета и разпределението му по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Предвид одобреното от Правителството на Република България единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и осигуряването на допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие, се предвижда осигуряване на допълнително финансиране за изпълнение до Юни 2025 г. от  ЕЗФРСР.

Във връзка с възможността за увеличение на бюджета на СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, сдружението уведомява всички заинтересовани лица, че на 10.05.2021 г. от 10:00 ч. в залата на Общински съвет, намираща се в сградата на Община Нова Загора (гр. Нова Загора, ул. „24-ти май“ № 1) ще се проведе обществено обсъждане за балансираното разпределение на средствата по мерки от Стратегията, както  и отразяването им в изходните индикатори и в индикаторите за резултат.