СНЦ „МИГ – Нова Загора“ обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.440 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

На 22.04.2021 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира втори прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Нова Загора“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg  и тук.

Краен срок за представяне на предложенията: 22.06.2021 г., 16:30 часа.