П О К А Н А

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 11.05.2021 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при следния дневен ред:

  1. Регистрация на присъстващите;
  2. Проверка на кворум и избор на протоколчик на Общото събрание;
  3. Промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ на основание чл. 39, т. 6 от Наредба 22 за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“;
  4. Решение за разпределение на средствата по мерки от Стратегията, както и отразяването им в изходните индикатори и в индикаторите за резултат;
  5. Гласуване размера на годишен членски внос за членовете на КВО
  6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 17.00 ч.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за Общото събрание всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се в гр. Нова Загора, ул.“24- май“ №1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“