Първи сключен договор по мярка 4.1

Във връзка със Заповед № 03-РД/1516 от 15.06.2020 г. на г-н Васил Грудев, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ за одобрение на проведена от СНЦ „МИГ – Нова Загора“ процедура за подбор на проектни предложения „СВОМР на МИГ – Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ с код в ИСУН BG06RDNP001 – 19.179-S1, на 20.07.2020 г. в офиса на Сдружението бе подписан от г-жа Светла Стоянова, Председател на УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ и г-н Калоян Василев, управител на „СИК АГРО“ ЕООД, с. Съдиево административен договор за отпускане на финансова помощ.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект с номер в ИСУН BG06RDNP001-19.179-0012 „Закупуване на нови машини, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност”, със срок за изпълнение в рамките на 24 месеца.