Поредните договори, подписани между Община Нова Загора, Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „МИГ– Нова Загора“

Днес 15.02.2021 г. в Държавен фонд „Земеделие“ – ОД гр. Сливен бяха подписани два договора по проектни предложения на Община Нова Загора, подадени по проведена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.164 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на Следните проекти: „Обреден дом в гробищен парк, находящ се в ПИ с идентификатор 51809.507.2509 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев““ и „Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Нова Загора“.

Срокът за изпълнение на дейностите по договорите е 36 месеца, като общата сума на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 391 029,57 лв. при финансиране на 100 % от допустимите разходи.