Поредната добра новина за жителите на територията на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Беше подписан Административен договор между Община Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ през „Местна инициативна група – Нова Загора“ по процедура BG06RDNP001-19.164-S3 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Проектът е за изграждане на ограда на парк „Мария Роза“ с максимална височина 1, 60 метра.

Това е началото на облагородяване на парковото пространство, за което Община Нова Загора има подаден и проект „Благоустрояване на Парк „Мария Роза“ гр. Нова Загора“, който е преминал на етап оценка през Местната инициативна група и предстои разглеждане от Държавен фонд „Земеделие“.