• Нова Загора

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Започва изграждането на нов Обреден дом в Гробищния парк – гр. Нова Загора

Започна изграждането на нов Обреден дом в Гробищния парк, гр. Нова Загора. Той ще бъде построен на мястото на стария, като помести в себе си траурните граждански ритуали, както и съпътстващата административна част,... READ MORE

Отвори врати Спортен комплекс за тенис в гр. Нова Загора

Днес, 08.07.2020 г. бе тържествено открит Спортен комплекс за тенис в гр. Нова Загора, по сключен договор на Община Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ през СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“.... READ MORE

Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ уведомява всички заинтересовани страни, че Държавен фонд „Земеделие“ изготви „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР 2014 – 2020).... READ MORE

Поредната добра новина за жителите на територията на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Беше подписан Административен договор между Община Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ през „Местна инициативна група – Нова Загора“ по процедура BG06RDNP001-19.164-S3 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването... READ MORE

П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 23.06.2021 г.  в офиса на Сдружението от 17:30 часа. Заседанието ще протече... READ MORE

Успешно реализиран проект на Община Нова Загора по сключен договор за безвъзмездно финансиране по сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“

С песни, танци и спортна надпревара между ученици на НУ „Любен Каравелов“ и СУ „Христо Ботев“, днес бе открита обновената централна алея на Градския парк. Реализираният проект е по подписан договор за безвъзмездно... READ MORE

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

На 12.05.2021 г. с Оценителен доклад, приключи работата на КППП по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.492  „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове... READ MORE

Днес, на 17.05.2021 г. г-жа Светла Стоянова, Председател на СНЦ „Местна инициативна група Нова Загора“ подписа първи договор по процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Безвъзмездното финансиране в размер на 97 614.97 лв. се предоставя за реализирането на одобрен проект BG06RDNP001-19.379-0003 Инвестиции в оборудване за фирма „Валей Козметикс“ ЕООД, с управител Валентина Банкова. Проектно предложение е насочено към... READ MORE