• Нова Загора

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Поредната добра новина за жителите на територията на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Беше подписан Административен договор между Община Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ през „Местна инициативна група – Нова Загора“ по процедура BG06RDNP001-19.164-S3 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването... READ MORE

П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 23.06.2021 г.  в офиса на Сдружението от 17:30 часа. Заседанието ще протече... READ MORE

Успешно реализиран проект на Община Нова Загора по сключен договор за безвъзмездно финансиране по сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“

С песни, танци и спортна надпревара между ученици на НУ „Любен Каравелов“ и СУ „Христо Ботев“, днес бе открита обновената централна алея на Градския парк. Реализираният проект е по подписан договор за безвъзмездно... READ MORE

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

На 12.05.2021 г. с Оценителен доклад, приключи работата на КППП по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.492  „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове... READ MORE

Днес, на 17.05.2021 г. г-жа Светла Стоянова, Председател на СНЦ „Местна инициативна група Нова Загора“ подписа първи договор по процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Безвъзмездното финансиране в размер на 97 614.97 лв. се предоставя за реализирането на одобрен проект BG06RDNP001-19.379-0003 Инвестиции в оборудване за фирма „Валей Козметикс“ ЕООД, с управител Валентина Банкова. Проектно предложение е насочено към... READ MORE

На 10.05.2021 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет се състоя обществено обсъждане по повод промяна на споразумение № РД 50-151/21.10.2016 г. за стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

На 10.05.2021 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет се състоя обществено обсъждане по повод промяна на споразумение № РД 50-151/21.10.2016 г. за стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ –... READ MORE

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 18.05.2021 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.440 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

На 22.04.2021 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира втори прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване... READ MORE