• Нова Загора

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

СНЦ „МИГ –Нова Загора“ подписа Административен договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Г-жа Светла Стоянова, Председател на УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ и ЗП Жельо Иванов подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проведена процедура № BG06RDNP001-19.179 „СВОМР на МИГ... READ MORE

Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2021 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020... READ MORE

П О К А Н А

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 14.09.2021 г. от 16.00 ч. в... READ MORE

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.440-S2 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

На 27.07.2021 г. с Оценителен доклад, приключи работата на КППП по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.440-S2  „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за... READ MORE

П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 13.08.2021 г.  в офиса на Сдружението от 10:30 часа. Заседанието ще протече... READ MORE

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 30.07.2021 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

Започва изграждането на нов Обреден дом в Гробищния парк – гр. Нова Загора

Започна изграждането на нов Обреден дом в Гробищния парк, гр. Нова Загора. Той ще бъде построен на мястото на стария, като помести в себе си траурните граждански ритуали, както и съпътстващата административна част,... READ MORE

Отвори врати Спортен комплекс за тенис в гр. Нова Загора

Днес, 08.07.2020 г. бе тържествено открит Спортен комплекс за тенис в гр. Нова Загора, по сключен договор на Община Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ през СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“.... READ MORE