Започва изграждането на нов Обреден дом в Гробищния парк – гр. Нова Загора

Започна изграждането на нов Обреден дом в Гробищния парк, гр. Нова Загора. Той ще бъде построен на мястото на стария, като помести в себе си траурните граждански ритуали, както и съпътстващата административна част, свързана с организацията и поддръжката на сградата.

Безвъзмездната финансова помощ за реализирането на проекта се предоставя по сключен договор на Община Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ през СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ по проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.164 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.