Втори прием по процедура BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““ със срок за подаване на проектни предложения от 22.04.2021 г. до 22.06.2021 г.


Първи прием по процедура BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““ със срок за подаване на проектни предложения от 10.09.2020 г. до 10.11.2020 г.