Първи прием със срок до 29.09.2023 г. за подаване на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.778 „МИГ – Нова Загора 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Обява за прием на проектни предложения;
Условия за кандидатстване;
Необходими документи към условия за кандидатстване;
Условия за изпълнение;
Необходими документи към условия за изпълнение.
Заповед № 3/02.10.2023 г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП;
Заповед № 4/06.10.2023 г. за промяна на КППП за предоставяне на БФП;
Списък на подадени проектни предложения;
Списък на предложените за финансиране проектни предложения;
Списък на неодобрените проектни предложения;
Списък на резервни проектни предложения;


Втори прием със срок до 14.01.2022 г. за подаване на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Първи прием със срок до 25.03.2021 г. за подаване на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“Трети прием със срок за подаване на проектни предложения до 06.04.2020 г. по мярка 7.2 „МИГ – Нова Загора М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

Заповед № 6/29.04.2020 г. за смяна на член от Комисия за подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП. 
Заповед № 5/08.04.2020 г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП.
Обява за трети прием по мярка 7.2;
Условия за кандидатстване по мярка 7.2 – трети прием;
Необходими документи за кандидатстване по мярка 7.2 – трети прием;
Документи за информация към условията за кандидатстване по мярка 7.2 – трети прием;
Условия за изпълнение на мярка 7.2 – трети прием;
Необходими документи за изпълнение на мярка 7.2 – трети прием;
Процедура и критерии за подбор на проекти на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по мярка 7.2 – трети прием;
Списък на резервните проектни предложения по мярка 7.2 – трети прием;
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по мярка 7.2. – трети прием;
Списък на оттеглените проектни предложения по мярка 7.2 – трети прием;


Втори прием със срок за подаване на проектни предложения до 01.11.2019 г. по мярка 7.2 „МИГ – Нова Загора М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

Заповед № 5/05.11.2019 г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения, подадени на втори прием по мярка 7.2
Обява за прием по мярка 7.2;
Условия за кандидатстване по мярка 7.2;
Необходими документи за кандидатстване по мярка 7.2;
Документи за информация към условията за кандидатстване по мярка 7.2;
Условия за изпълнение на мярка 7.2;
Необходими документи за изпълнение на мярка 7.2;
Процедура и критерии за подбор на проекти на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по мярка 7.2 – втори прием;
Списък на резервните проектни предложения по мярка 7.2 – втори прием;
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по мярка 7.2 – втори прием;
Списък на оттеглените, по време на оценка проектни предложения по мярка 7.2 – втори прием;


Първи прием със срок за подаване на проектни предложения до 04.03.2019 г. по мярка 7.2 „МИГ – Нова Загора М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

Заповед № 4/08.03.2019 г. за назначаване на помощник-оценители
Списък на проектни предложения, които не са допуснати до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проектни предложения
Заповед № 3/07.03.2019 г. за избор на комисия за подбор на проектни предложения

Обява за прием по мярка 7.2;
Условия за кандидатстване по мярка 7.2;
Необходими документи за кандидатстване по мярка 7.2;
Документи за информация към условията за кандидатстване по мярка 7.2;
Условия за изпълнение на мярка 7.2;
Необходими документи за изпълнение на мярка 7.2;
Процедура и критерии за подбор на проекти на СНЦ „МИГ – Нова Загора“