Рестартиране на процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.379-S1 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на „МИГ – Нова Загора“ и оценка на проектно предложение № BG06RDNP001-19.379-0004 „Стартиране и развиване на бизнес с местни храни основно от собствени земеделски продукти, чрез обект за производство на готови ястия, включително и със сертифицирани биологични продукти“ на кандидата „Къчеви“ ЕООД

Втори прием със срок за подаване на проектни предложения до 28.05.2022 г., 16:30 ч.

 Прием със срок за подаване на проектни предложения до 10.10.2020 г.