Първи прием по процедура BG06RDNP001-19.827 „МИГ Нова Загора-Сливен Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ със срок за подаване на проектни предложения до 21.06.2023 г., 16:00 ч.

Обява за прием по мярка 4.1;
Условия за кандидатстване по мярка 4.1;
Необходими документи за кандидатстване по мярка 4.1;
Условия за изпълнение на мярка 4.1;
Необходими документи за изпълнение на мярка 4.1.


Втори прием по процедура BG06RDNP001-19.583 „МИГ – Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ със срок за подаване на проектни предложения до 25.08.2023 г., 16:30 ч., по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Обяваза за прием по мярка 4.1;
Условия за кандидатстване по мярка 4.1;
Необходими документи за кандидатстване по мярка 4.1;
Условия за изпълнение на мярка 4.1;
Необходими документи за изпълнение на мярка 4.1.


Първи прием по процедура BG06RDNP001-19.583 „МИГ – Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ със срок за подаване на проектни предложения до 25.08.2023 г., 16:30 ч., по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Обява за прием по мярка 4.1;
Условия за кандидатстване по мярка 4.1;
Необходими документи за кандидатстване по мярка 4.1;
Условия за изпълнение на мярка 4.1;
Необходими документи за изпълнение на мярка 4.1


Първи прием със срок за подаване на проектни предложения до 20.11.2019 г. по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“:

Обява за прием по мярка 4.1;
Условия за кандидатстване по мярка 4.1;
Необходими документи за кандидатстване по мярка 4.1;
Документи за информация към условията за кандидатстване по мярка 4.1;
Условия за изпълнение на мярка 4.1;
Необходими документи за изпълнение на мярка 4.1.
Процедура и критерии за подбор на проекти на СНЦ „МИГ – Нова Загора“.
Заповед № 7 / 22.11.2019 г. за назначаване на комисия за подбор на проектни предложения, подадени по мярка 4.1;


Списък на предложените за финансиране проектни предложения по мярка 4.1;
Списък на резервните проектни предложения по мярка 4.1;
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по мярка 4.1;
Списък на оттеглените, по време на оценка проектни предложения по мярка 4.1;