Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.440 МИГ – НОВА ЗАГОРА Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"

Въпрос/ Данни на подателя
(име и/или ел. поща)
Отговори, разяснения от МИГ - Нова Загора
1a.dimitrova@nova-zagora.org

Здравейте,
Във връзка с отворената процедура за прием на проектни предложения на „МИГ – Нова Загора“ – 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, имам следния въпрос:
Следва ли да се счита, че за да бъдат допустими проектни предложения, подадени от Общината, задължително трябва да се предостави Решение на Общински съвет за съответствие на приоритетите на Общинския план с дейности, включени в проекта, съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, както е посочено в т. 13.2, І. Общи изисквания, в т. 2.3 „Дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Нова Загора, удостоверено с решение на общинския съвет (в случай на проект с кандидат за подпомагане общината)“?
В Условията за кандидатстване по процедурата е допусната техническа грешка.
Условието за допустимост по отношение на изискването за решение на Общински съвет, не е записано в одобрената Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“.
В тази връзка, проектни предложения ще бъдат допускани и без Решение на Общински съвет за съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие на Община Нова Загора.
Точки ще бъдат присъждани на етап Техническа и финансова оценка, съгласно Критериите за техническа и финансова оценка.