Въпрос/ Данни на подателя
(име и/или ел. поща)
Отговори, разяснения от МИГ
1.Въпроси от подател с ел. поща:irinakacheva@abv.bg

Здравейте,
Имам някои бележки по документите за Мярка 6.4.1.
1.По отношение на Условията за кандидатстване, т.11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, считам, че не е описано точно кои кандидати са допустими.
Текстът би могъл да се тълкува по два начина:
а.Земеделски стопани
б.микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон.
или
а. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон
б. микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон
Освен това има текст: Стопанството на кандидати, земеделски стопани трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
Никъде не е описано, в случай че земеделският стопанин е физическо лице и кандидатства чрез регистрирано ЕТ или ЕООД, дали той отговаря на това условие, ако ЕТ/ЕООД нямат регистрация като земеделски стопани. Мисля, че това трябва да се включи като текст и конкретизира.
2. По отношение на Условията за кандидатстване, при присъждане на точки по Критерии за избор на проекти – т.22
Критерий 5 – Проекти, представени от физически лица (земеделски стопани и/или ЕТ) на възраст до 40 години, включително – 10 точки
Ако земеделският стопанин-физическо лице кандидатства чрез регистрирано ЕООД, той ще получи или няма да получи тези точки ако е на възраст до 40 години? Защо не е предвиден този вариант?
1. Във връзка с Условията за кандидатстване, т.11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, Ви даваме следните пояснения:
1. Кандидати могат да бъдат земеделски стопани или микропредприятия.
2. Кандидатите по т. 1 трябва да бъдат регистрирани кат о еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон.
3. В случай, че кандидатът по т. 1 е  земеделски стопанин, той  трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:
а) да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г.;
б) минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;
в) за кандидати, които не са микропредприятия – да е получил над 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
г) да  е  микро, малко или средно предприятие, съгласно чл. 3 от ЗМСП.
4. Когато кандидатът е едноличен търговец (ЕТ) и собственикът му е регистриран земеделски стопанин по Наредба № 3 от 1999 г. като физическо лице, собственикът трябва да отговаря на изискванията по т. 3, буква „б“, „в“ и „г“. 
2. По отношение на Условията за кандидатстване, при присъждане на точки по Критерии за избор на проекти – т.22, Ви даваме следните пояснения:
Изискванията заложени по всички критерии са съобразени с одобрената Стратегия за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“, включителноКритерий 5 – „Проекти, представени от физически лица (земеделски стопани и/или ЕТ) на възраст до 40 години, включително“, за който се присъждат 10 точки.
Когато кандидат е юридическо лице регистрирано ЕООД, не следва да получи точки по Критерий 5.