Днес, на 17.05.2021 г. г-жа Светла Стоянова, Председател на СНЦ „Местна инициативна група Нова Загора“ подписа първи договор по процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Безвъзмездното финансиране в размер на 97 614.97 лв. се предоставя за реализирането на одобрен проект BG06RDNP001-19.379-0003 Инвестиции в оборудване за фирма „Валей Козметикс“ ЕООД, с управител Валентина Банкова.

Проектно предложение е насочено към инвестиции в обзавеждане и оборудване на естетичен център в гр. Нова Загора с цел повишаване на конкурентоспособността на предприятието „Валей Козметикс“ ЕООД, което ще допринесе за развитието на услугите на територията на МИГ – Нова Загора. Фирмата развива своята дейност в областта на естетичните медицински услуги като разполага с два обекта – в гр. Нова Загора и гр. Стара Загора. Проектът предвижда създаване на трайна заетост на 2 нови служители, които ще отговарят за процеса на предоставяне на услугите, свързан с проектното предложение, с което ще се допринесе за създаване на устойчива заетост в региона.

Изпълнението на дейностите, насочено към постигане на целите на проектното предложение и схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще осигури способността на предприятието да предложи на клиентите иновация и качество, отговарящо на нивото на най-добрите практики в сферата. Реализирането на проекта ще спомогне естетичен център „Валей Козметикс“ ЕООД да придобие устойчива конкурентоспособност, ще доведе до подобрено качество на работната среда и ще допринесе за създаване на устойчива заетост на територията на селски район в сектора на предоставянето на услуги в неземеделска дейност.