Бе даден старт на основния ремонт на централната алея в Градския парк в Нова Загора по сключен договор, подписан между Община Нова Загора, Държавен фонд „Земеделие“ и сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

В празничния първи март се извърши символична първа копка, с която бе даден старт на проект на Община Нова Загора за „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк, Нова Загора“, за който има сключен договор по проведена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.164 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

На церемонията, на която бе поставено началото на строителните работи, присъства цялото Общинско ръководство, начело с кмета Николай Грозев, народния представител в 44-то Народно събрание Галя Захариева, Председателят на УС на СНЦ „МИГ – Нова ЗАгора“ – г-жа Светла Стоянова, Господин Господинов – представител на фирмата изпълнител – „Пътно поддържане” ЕООД, експерти и специалисти от Общинска администрация и новозагорци.

„Главната алея в Градски парк, Нова Загора е важна за отдиха на живеещите в града и неговите гости. С полагането на нова асфалтова настилка и бордюри, поставянето на пейки и кошчета за смет, монтажа на осветителни тела и обособяване на пространство за разходка на кучета, ще благоустроим мястото и ще отговорим на желанията и потребностите на хората”, сподели кметът Николай Грозев.