П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 06.08.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Одобрение на обява за … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 04.07.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Приемане насоки и образци … Continued

Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2020 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Уведомяваме всички заинтересовани страни за провеждането на следните информационни и обучителни мероприятия за 2020 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките … Continued

На 19.06.2020 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет се състоя обществено обсъждане по повод промяна на споразумение № РД 50-151/21.10.2016 г. за стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“.

На 19.06.2020 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет се състоя обществено обсъждане по повод промяна на споразумение № РД 50-151/21.10.2016 г. за стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. На срещата присъстваха г-жа Светла … Continued

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане за прехвърляне на средства от мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ към мярка 4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ уведомява всички заинтересовани лица, че на 19.06.2020 г. от 10:00 ч. в залата на Общински съвет, намираща се в сградата на Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ще се проведе обществено обсъждане за … Continued

МИГ – Нова Загора подписа допълнително споразумение за изменение на Стратегията за ВОМР в частта интензитет на помощта по мярка 6.4

На вниманието на кандидатите по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ – Нова Загора, СНЦ „МИГ- Нова Загора“ уведомява всички заинтересовани лица, че по инициатива на УО на ПРСР на 02.07.2019 г. МИГ – … Continued

Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2019 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Уведомяваме всички заинтересовани страни за провеждането на следните информационни и обучителни мероприятия за 2019 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките … Continued