Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2022 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Сдружение „Местна инициативна група – Нова … Continued

П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 04.03.2022 г.  в офиса на Сдружението от 17:30 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Одобрение доклада на … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 09.02.2022 г.  в офиса на Сдружението от 10:30 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Вземане на решение за … Continued

П О К А Н А

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 31.01.2022 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 14.01.2022 г. от 17:30 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Обсъждане на постъпили проектни … Continued

П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 10.11.2021 г.  в офиса на Сдружението от 10:30 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Вземане на решение … Continued

Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2021 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Сдружение „Местна инициативна група – Нова … Continued