Сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2

Днес, 23-ти ноември беше сключен договор между Община Нова Загора, Държавен фонд „Земеделие“ и сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ за одобрен проект „Изграждане на система за видеонаблюдение във всички села на територията на Община Нова Загора“ по процедура … Continued

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

На 05.10.2020 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие … Continued

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

На 10.09.2020 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия … Continued

Вече е факт и вторият договор, подписан между Община Нова Загора, Държавен фонд „Земеделие“ и сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

По проведена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.164 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ бе сключен договор по проект на Община Нова Загора „Благоустройство и основен ремонт на … Continued

Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.441 – МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване и документи към тях по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.441 МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, включена в Стратегията за водено … Continued

СНЦ „МИГ-Нова Загора“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На 10.08.2020 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за Водено … Continued

Първа копка за изграждането на „Спортен комплекс за тенис – гр. Нова Загора“ по сключен договор с „МИГ – Нова Загора“ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На 6 август от 11:00 ч., се извърши символична първа копка, с която бе даден старт на проект на Община Нова Загора за изграждане на ,,Спортен комплекс за тенис – гр. Нова Загора“, одобрен по проведена процедура за подбор на … Continued