ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 04.11.2019 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17.00 часа. Събранието ще протече при следния дневен ред: Определяне … Continued

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 07.10.2019 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17.30 часа. Събранието ще протече при следния дневен ред: Кандидатстване по … Continued

МИГ – Нова Загора обявява прием по мярка 4.1

„Местна инициативна група – Нова Загора“ обявява прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване „МИГ –Нова Загора_М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони … Continued

ПОКАНА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на СНЦ  „МИГ – Нова Загора“ Управителният съвет на „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на  09.09.2019 г. … Continued

МИГ-Нова Загора обявява втори прием по мярка 7.2

СНЦ „МИГ-Нова Загора“ на 01.08.2019 г., обявява  втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.164 „МИГ-Нова Загора_М7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване … Continued

ПОКАНА

П О К А Н А              УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание , което ще се проведе на 08.07.2019 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17:30 часа. … Continued

ПОКАНА

 П О К А Н А                УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група Нова Загора”, кани своите членове на  събрание , което ще се проведе на 10.04.2019г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17.00 часа. Събранието … Continued