ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 27.05.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Одобрение доклада на КППП … Continued

ПОКАНА

Решение от Управителния съвет за смяна на външен експерт – оценител в КППП по процедура за подбор на проектни предложения „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 07.04.2020 г.  в офиса на Сдружението от 17:30 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Обсъждане на постъпили проектни … Continued

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 17.03.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Приемане на одобрение на … Continued

ПОКАНА

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 18.02.2020г.  в офиса на сдружението от 17.30 часа. Събранието ще протече при следния дневен ред: Предложение за смяна на Експерта … Continued

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 14.01.2020 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17.00 часа. Събранието ще протече при следния дневен ред: Представяне … Continued

МИГ-Нова Загора обявява трети прием по мярка 7.2

СНЦ „МИГ-Нова Загора“ на 06.01.2020 г., обявява трети прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.164 „МИГ-Нова Загора_М 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване … Continued