На 13.10.2022 г. г-жа Светла Стоянова, Председател на УС на СНЦ „Местна инициативна група Нова Загора“ подписа електронно, с квалифициран електронен подпис /КЕП/ договор по процедура BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““

Безвъзмездното финансиране в размер на 97 771,66 лв. се предоставя за реализирането на одобрен проект BG06RDNP001-19.441-0001 „Модернизация на производствения процес в предприятието“ на кандидата „Минчеви“ ЕООД. Основната дейност на фирмата е насочена към сферата на млекобреработването, производството на мляко и млечни … Continued

ДО ЕЛЕНА СТОЯНОВА АРАБАДЖИЕВА                                             РАДКА ИВАНОВА ИЛИЕВА                                                                           ЕТ „ДОБРЕВ КОМЕРС-Добри Добрев-Еленка Петрова“ ЕТ „МАДИ-МАРИЯ ВАСИЛЕВА“, Членове на УС на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – НОВА ЗАГОРА“ П О К А Н А За свикване на заседание на УС … Continued