Поредният сключен Административен договор между „Местна инициативна група – Нова Загора“ и Община Нова Загора

На 26.10.2021 г. се сключи Административен договор между Община Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ през СНЦ „Местна инициативна група  – Нова Загора“ по процедура BG06RDNP001-19.492-S1 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка … Continued

СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ подписа допълнително споразумение № РД 50-151/07.10.2021 г. за осигуряване на допълнително финансиране по подхода ВОМР

Във връзка с одобреното от Правителството на Република България единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и осигуряването на допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие за изпълнение до Юни 2025 г. … Continued

„Местна инициативна група – Нова Загора“ сключи договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

„Местна инициативна група – Нова Загора“ подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с фирма „АГРИ МИЛК“ ЕООД в размер на 97 791,49 лв. за проект „Закупуване на миксер вагон за хранене на животните в кравеферма в с. … Continued

Сключен Административен договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ между „Местна инициативна група – Нова Загора“ и фирма „Розленд“ ООД, с. Коньово

„Местна инициативна група – Нова Загора“ подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с фирма „Розленд“ ООД в размер на 46 402,73 лв. по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на … Continued