СНЦ „МИГ – Нова Загора“ сключи Административен договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ и ЗП Евгени Донев Дечев подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездно финансиране по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Нова Загора, … Continued

СНЦ „МИГ –Нова Загора“ подписа Административен договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Г-жа Светла Стоянова, Председател на УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ и ЗП Жельо Иванов подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проведена процедура № BG06RDNP001-19.179 „СВОМР на МИГ – Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в … Continued