П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 28.09.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Приемане насоки и образци … Continued

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

На 10.09.2020 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 08.09.2020 г. от 09.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Приемане насоки и образци … Continued