Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.440 – МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

МИГ – Нова Загора публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване и документи към тях по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.440 МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 06.08.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Одобрение на обява за … Continued

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 04.07.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: Приемане насоки и образци … Continued

Първи сключен договор по мярка 4.1

Във връзка със Заповед № 03-РД/1516 от 15.06.2020 г. на г-н Васил Грудев, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ за одобрение на проведена от СНЦ „МИГ – Нова Загора“ процедура за подбор на проектни предложения „СВОМР на МИГ – Нова Загора … Continued

Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

МИГ – Нова Загора публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване и документи към тях по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, включена в … Continued