ПОКАНА

Решение от Управителния съвет за смяна на външен експерт – оценител в КППП по процедура за подбор на проектни предложения „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“