ДО

ЕЛЕНА СТОЯНОВА АРАБАДЖИЕВА                                            

РАДКА ИВАНОВА ИЛИЕВА                                                                          

ЕТ „ДОБРЕВ КОМЕРС-Добри Добрев-Еленка Петрова“

ЕТ „МАДИ-МАРИЯ ВАСИЛЕВА“,

Членове на УС на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – НОВА ЗАГОРА“

П О К А Н А

За свикване на заседание на УС на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“

На основание чл. 30 от Устава на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“  и във връзка с Решение № 650 от заседание на Общински свет Нова Загора от 28.09.2022 г., свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 11.10.2022 г. в 16:00 часа в офиса на МИГ-а при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за промяна Индикативния график за откриване на приеми на проектни предложения по процедури от стратегията за СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“;
  2. Вземане на решение за провеждане на Общо сбрание на сдружението при следния дневен ред:

            1. Изменение и допълване на устава на сдружението;

            2. Освобождаване на членове на УС;

            3. Избор на членове на УС;

            4. Освобождаване на Председателя на УС;

            5.Избор на Председател на УС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: ……………………..             

                                         /Светла Стоянова/