ПОКАНА за годишно общо събрание

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“,
МИГ – Нова Загора

 

П О К А Н А

 

      УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на Годишно редовно общо събрание за 2017 г., което ще се проведе на 27.01.2017 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 16:00 часа. Събранието ще протече при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на годишен счетоводен отчет на Сдружението за 2016 г.;
  2. Обсъждане и приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2016 г.;
  3. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2016 г.;
  4. Приемане на бюджета на Сдружението за 2017 г.;
  5. Приемане на Програма за дейността на Сдружението за 2017 г.;
  6. Приемане на решение за кандидатстване на МИГ – Нова Загора с проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
  7. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в офиса на МИГ – Нова Загора, намиращ се в гр. Нова Загора, ул. “24-ти май“ № 1, ет. 1, офис 1.

 

От УС на МИГ – Нова Загора