ПОКАНА

Колонтитул - НОВИНА - сайт2

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност

Местна инициативна група – Нова Загора”

 

             Управителният съвет на „Местна инициативна група – Нова Загора”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал.1 от Устава на сдружението свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на 26.05.2016 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Нова Загора при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

1.  Регистрация на присъстващите.

2.  Проверка на кворум от квесторите и избор на протоколчик на Общото събрание.

3.  Представяне на Стратегия за местно развитие на МИГ-Нова Загора.

докладват: експерти СМР

4.Обсъждане и приемане на Стратегия за местно развитие на МИГ-Нова Загора.

докладват: експерти СМР

5.Други.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 11:00 часа.

 

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление на Сдружението – гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ет.1, офис 1.

 

 

 

26.04.2016 г.

град Нова Загора

Председател на УС: Светла Стоянова