• Нова Загора

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 08.11.2023 г. от 08:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 06.10.2023 г. от 14:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 02.10.2023 г. от 16:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 21.09.2023 г. от 16:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

Проведе се обществено обсъждане на проект на Стратегия за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ на Местна инициативна група – Нова Загора за периода 2023 – 2027 г.

На 14.09.2023 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Нова Загора се проведе обществено обсъждане на проект на Стратегия за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ на... READ MORE

Обществено обсъждане на Стратегия за прилагане на подхода ВОМР

Във връзка с изпълнението на Договор № РД50-94/24.03.2023 г. по проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ Нова Загора“, финансиран по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено... READ MORE

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 28.08.2023 г. от 09:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

СНЦ „МИГ-Нова Загора“ обявява прием по процедура с два крайни срока №BG06RDNP001-19.778 за подбор на проектни предложения по мярка 7.2.

На 24.07.2023 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 -19.778 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове... READ MORE