• Нова Загора

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 21.09.2023 г. от 16:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

Обществено обсъждане на Стратегия за прилагане на подхода ВОМР

Във връзка с изпълнението на Договор № РД50-94/24.03.2023 г. по проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ Нова Загора“, финансиран по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено... READ MORE

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 28.08.2023 г. от 09:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

СНЦ „МИГ-Нова Загора“ обявява прием по процедура с два крайни срока №BG06RDNP001-19.778 за подбор на проектни предложения по мярка 7.2.

На 24.07.2023 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 -19.778 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове... READ MORE

Проведоха се срещи със заинтересовани лица за популяризиране на подхода ВОМР и разработване на Стратегия за ВОМР.

Една от основните дейности за изпълнението на проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ Нова Загора“ по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие”... READ MORE

СНЦ „МИГ-Нова Загора“ обявява прием  по процедура с два крайни срока №BG06RDNP001 -19.583 за подбор на проектни предложения по мярка 4.1.

На 10.07.2023 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 -19.583 „МИГ – Нова Загора“, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  от Стратегия за... READ MORE

Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2023 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020... READ MORE

ПОКАНА

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 09.06.2023г.  в офиса на Сдружението от 16:00 часа. Заседанието ще протече при... READ MORE