Съобщение за провеждане на обучителна сесия с местни лидери

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., уведомяваме всички заинтересовани страни, че ще се проведат обучителни сесии по подхода „Лидер” с местни лидери на 10 и 12 май 2016 г. от 10:00 часа в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора.