Съобщение за провеждане на анкета

Уважаеми съграждани,

Вашето мнение е от значение за изготвянето на Стратегия на МИГ – Нова Загора във връзка с изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Можете да попълните представените Въпросници и да ги изпратите по указания начин. Разчитаме на Вашата активна позиция!