Съобщение за провеждане на обществено обсъждане за прехвърляне на средства от мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“.

СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ уведомява всички заинтересовани лица, че на 04.05.2023 г. от 10:00 ч. в залата на Общински съвет, в сградата на Община Нова Загора, гр. Нова Загора ще се проведе обществено обсъждане за прехвърляне на средства от мярка  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР.