Устав на СНЦ „Местна инициативна група Нова Загора – Сливен“, актуален към 07.03.2024 г.

Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, актуална към 05.06.2023 г.

Актуален устав на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“, след проведено заседание на Колективния върховен орган на 26.10.2022 г.

Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, актуална към 07.10.2021 г.

Допълнително споразумение № РД 50-151/07.10.2021 г.

Устав на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“, актуален към 30.09.2021 г.

Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, актуална към 06.11.2020 г.

Допълнително споразумение № РД 50-151/06.11.2020 г.

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към 07.2020

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6, актуален към 03.2020 г.

Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, актуална към 09.07.2019 г.

Допълнително споразумение № РД-50-151/09.07.2019 г.

Допълнително споразумение № РД-50-151/08.05.2019 г.

Стратегия за ВОМР на МИГ – Нова Загора, актуална към 08.05.2019

Стратегия за местно развитие по подхода „Водено от общностите местно развитие“ с включени допълнителни пояснения

Допълнителни пояснения към Стратегия за местно развитие по подхода ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“

Стратегия за местно развитие по подхода „Водено от общностите местно развитие“

Заповед № РД 09-638 / 31.08.2016 г. за одобрен бюджет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Правила и ред за извършване на общественополезна дейност на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Устав на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Решение на Регионална инспекция по околната среда и водите

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 КЪМ ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 8 от Наредба 22 от 14.12.2015 г.