• Среща с НПО
  • Среща с НПО
  • Среща с НПО
  • Среща с НПО
  • Среща с НПО
  • Среща с бизнеса
  • Среща с бизнеса

Срещи с представители на НПО и бизнеса в община Нова Загора

Колонтитул - НОВИНА - сайт2

През месец януари бяха организирани и проведени две официални информационни срещи във връзка с изпълнението на инициативата на Община Нова Загора за създаването на Местна инициативна група – Нова Загора с цел популяризирането й и съгласуването на работата по проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

Представителите на Неправителствени организации и на местни фирми на територията на общината, както и земеделски производители, бяха запознати с координаторите и работещите по проекта и избраха представители на своя сектор, които да им съдействат. Така се достигна до формирането на едно работно ядро, което да си сътрудничи при подготовката на учредително събрание на новата Местна инициативна група – Нова Загора, което ще се проведе през февруари.