СНЦ „МИГ – Нова Загора“ сключи Административен договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ и ЗП Евгени Донев Дечев подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездно финансиране по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Нова Загора, с финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 70 000 лв. и се предоставя за проект с код в ИСУН BG06RDNP001-19.179-0008 „Закупуване на земеделска техника“.

Проектът на ЗП Евгени Донев Дечев предвижда да бъде закупен трактор STEYR, модел Profi Classic 6145, с който да се повиши конкурентоспособността на стопанството.

Г-жа Светла Стоянова Председател на Управителния съвет на Сдружението и инж. Никола Николов – Изпълнителен директор пожелаха на бенефициента успешна реализация на проекта.