СНЦ „МИГ –Нова Загора“ подписа Административен договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Г-жа Светла Стоянова, Председател на УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ и ЗП Жельо Иванов подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проведена процедура № BG06RDNP001-19.179 „СВОМР на МИГ – Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 97 072,89 лв. се предоставя за реализирането на одобрен проект с номер в ИСУН BG06RDNP001-19.179-0010 „Закупуване на селскостопанска техника”.

Земеделският стопанин Жельо Иванов се занимава основно с отглеждане на овце. Животновъдният обект е разположен в землището на с. Загорци, община Нова Загора. Предмет на проекта е закупуване на селскостопанска техника за извършване на механизирани дейности при отглеждане на животните в овцефермата. Техниката, предмет на проекта ще се използва, както за производство на концентриран и груб фураж, така и за подготовка на груб фураж, за хранене на животните, за транспорт на фураж и други дейности, свързани с отглеждането на животните във фермата. Инвестициите по проекта се предвижда да доведат до цялостно механизиране на процесите при производството на концентриран и груб фураж, както и намаляване на себестойността за произведения на фураж.

Целите на проекта са свързани с подобряване ефективността на животновъдната дейност на земеделския стопанин и повишаване на конкурентоспособността на стопанството чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени животински продукти, подобряване опазването на околната среда, намаляване на производствените разходи и повишаване качеството на продукцията.

Конкретните цели на инвестицията са насочени към спазване на оптималните агротехническите срокове при отглеждането на фуражните култури, както и подготовката на груб фураж, транспорт на фураж и друго свързано с отглеждането на животните в фермата, увеличаване на приходите от продажбата на животновъдна продукция, намаляване себестойността на произведената продукция, намаляване на разходите за производство и подобряване качеството на продуктите чрез използването на модернa и ефективнa специализирана селскостопанска техника.

Селскостопанските машини, предмет на проекта са с високо качество, надеждни и икономични. Разходите за ГСМ и резервни части са минимални. С изпълнение на проекта се предвижда създаване на устойчива заетост на територията на МИГ Нова Загора, чрез създаване на едно ново работно място.