СНЦ „МИГ-Нова Загора“ обявява прием по процедура с два крайни срока №BG06RDNP001-19.778 за подбор на проектни предложения по мярка 7.2.

На 24.07.2023 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 -19.778 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Нова Загора“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само  по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и тук. Краен срок за представяне на предложенията: 29.09.2023 г., 16:30 часа.