Сключен договор между „Местна инициативна група Нова Загора“ и „Геовес 2019“ ЕООД по мярка 6.4.1

На 05.11.2021 г. г-жа Светла Стоянова, Председател на УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ и г-н Веселин Василев, управител на фирма „ГЕОВЕС 2019“ ЕООД подписаха Административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Безвъзмездното финансиране в размер на 51 562,50 лв. и се предоставя за реализирането на проект „Закупуване на машини за почистване, калиблиране и обеззаразяване на семена“

Фирма „ГЕОВЕС 2019“ е регистрирана в гр. Нова Загора, като еднолично дружество с ограничена отговорност и развива дейност на територията на Общината. Дейността ѝ е доставка на торове, препарати, семена и услуги насочени към земеделските производители. Инвестицията по проекта предвижда закупуване на машини и оборудване – за почистване, обработване и обеззаразяване на семена. Фирмата предлага услуги по семенно обработване чрез физични и химични агенти и удовлетворява нуждите на по-малки земеделски производители и на по–големи. Подготовката за сеитбата на есенниците започва от юли до средата на октомври месец. Количеството и качеството на добивите са в пряка зависимост от проведената растителна защита, която заема водещо място в технологията за отглеждане на пшеницата и ечемика, а регулирането на числеността на вредителите и плевелите се определят от съчетаване на агротехническите и химически мерки.

С реализация на дейностите ще се закупи необходимото оборудване за дейността на „ГЕОВЕС 2019“ и се предвижда дългосрочното и устойчиво развитие на икономическо състояние. Машинното обеззаразяване на семената намалява риска от замърсяване на околна среда, тъй като дозирането на препаратите за растителна защита е автоматично и точно. Когато семената се обработват с машини, се осигурява безопасността на земеделския производител, селскостопанските и дивите животни, и околната среда. С обеззаразяването на семена с предвидените за закупуване машини по проекта, на земеделския производител, ще се даде възможност за безопасна употреба на продукти за третиране на семена. По този начин не само ще се предотврати излагането на риск на други хора, но също така ще се предотврати възможната експозиция на природни области с високо биологично разнообразие и местообитание за опрашители, водни басейни с водни организми и други нецелеви насекоми и животни в полетата засети с третирани семена.