Сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2

Днес, 23-ти ноември беше сключен договор между Община Нова Загора, Държавен фонд „Земеделие“ и сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ за одобрен проект „Изграждане на система за видеонаблюдение във всички села на територията на Община Нова Загора“ по процедура BG06RDNP001-19.164 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

С отпуснатото безвъзмездно финансирането в размер на 241 438,95 лв. се предвижда поставянето на 164 камери в 32 села на територията на Общината. Те ще следят за движението на всички входове и изходи на населените места. За по- голяма безопасност, камери ще бъдат поставени и около всички възлови места във всяко едно от селата, като училища, детски градини, площадки, главни кръстовища, гробищни паркове и други.