Сключен Административен договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ между „Местна инициативна група – Нова Загора“ и фирма „Розленд“ ООД, с. Коньово

„Местна инициативна група – Нова Загора“ подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с фирма „Розленд“ ООД в размер на 46 402,73 лв. по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Нова Загора, с финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

„Розленд“ ООД е регистрирана в края на 2014г.. Развива селскостопанска дейност и отглежда земеделска продукция в землищата на с. Коньово, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Основната дейност на фирмата е отглеждане на цветя за рязан цвят и засяването, отглеждането и прибирането на реколта от зеленчуци – полски и оранжерийни. Към момента стопанството разполага с 3 дка оранжерии, приблизително 20 дка полско производство на зеленчуци и около 10 дка цветя. Една от предпоставките от изключителна важност, според ръководството на фирма „Розленд“ ООД за постигането на висока конкурентоспособност, е наличието на подходящо и достатъчно оборудване за земеделска обработка и прибиране на реколтата, тъй като то обслужва програмата за земеделско производство на фирмата и нейното ефективно изпълнение. За постигане на целта, а именно повишаване конкурентоспособността на земеделския производител на зеленчуковия пазар, фирмата кандидатства с проект за закупуване на ново модерно и иновативно за стопанството селскостопанско оборудване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на сдружение „МИГ Нова Загора“.

Чрез закупуване на ново модерно оборудване се цели подобряване дейността на земеделското стопанство, повишаване конкурентоспособността чрез модернизирането на производствените условия, допринасящи за производството на висококачествена продукция при ниска себестойност, подобряване опазването на околната среда. Закупуването на предвидената по проекта земеделска техника е предпоставка за подобряване на ресурсната ефективност в земеделското стопанство.

По проекта се предвижда да бъде разкрито едноработно място, както и използването на местни доставчици за семена, торове, препарати и други необходими материали, което допълнително ще стимулира местното развитие на икономиката и пряко кореспондира на специфичните цели на подмярката: Повишаване на иновативността и конкурентоспособността на икономиката и оползотворяване на потенциала за развитие на модерно и екологично земеделско производство и основен приоритет: интелигентен растеж на икономиката, подобряване на капацитета за растеж на МСП, развитие на конкурентоспособно земеделие.

Предвиденият инвентар и трактор, предмет на инвестицията, са едно модерно и иновативно решение, което значително ще подобри и съкрати производствените процеси в стопанството. Земеделските площи ще бъдат обработвани, чрез нова технология, която ще повиши конкурентоспособността на стопанството, както на местно ниво така и на национално.