Сдружение „МИГ – Нова Загора” обявява конкурс за избор на външни експерти – оценители

Във връзка със Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г., Регламент № 966/2012г., ПМС № 162/05.07.2016 г. и на основание Заповед № 04/07.09.2017 г. на Председателя на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти – оценители за участие в административна и/или техническа оценка на проектни предложения подадени към „МИГ – Нова Загора”, прилагаща Стратегия за ВОМР по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., обявява конкурс за избор на външни експерти – оценители.

За повече информация…

Правила и критерии за подбор на външни експерти – оценители

Документи при кандидатстване за външни експерти-оценители

Списък с неодобрени кандидати

Списък с успешно преминалите кандидати