П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 28.09.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Приемане насоки и образци на документи за кандидатстване и изпълнение по процедура 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
  2. Обсъждане и приемане на доклад за дейността на Сдружението за периода 01.07.2020 г. – 30.09.2020 г..

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24- май“ №1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

21.09.2020 г.