П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 28.08.2023 г. от 09:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на постъпили проектни предложения по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.583 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ-Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.,чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
  2. Вземане на решение от Управителния съвет за определяне на състава на Комисията за подбор на проектни предложения; съответствие квалификацията и опита на кандидатите за членове на КППП по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.583, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ-Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.,чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
  3. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24 – май“ № 1, ет. 1, офис 1.

Председател на  УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ …………………………

                                                                                                  /Галя Захариева/       

21.08.2023 г.