П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 03.04.2023г.  в офиса на Сдружението от 16:30 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на постъпили проектни предложения за втори прием по процедура BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
  2. Вземане на решение от Управителния съвет за определяне състава на Комисията за подбор на проектни предложения; съответствие квалификацията и опита на кандидатите за членове на КППП по процедура BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
  3. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24 –ти май“ № 1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“