П О К А Н А

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 26.01.2023 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при следния дневен ред:

  1. Регистрация на присъстващите;
  2. Проверка на кворум и избор на протоколчик и преброител;
  3. Обсъждане и приемане на годишен финансов отчет на Сдружението;
  4. Обсъждане и приемане на бюджет на Сдружението за 2023 г.;
  5. Обсъждане и приемане на доклад за дейността на Сдружението за 2022 г.;
  6. Обсъждане и приемане на доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2022 г.;
  7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 17.00 ч.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за Общото събрание всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се в гр. Нова Загора, ул.“24- май“ №1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“